Kế hoạch hội giảng giáo viên giỏi cấp trường Năm học 2018-2019

06/05/2019 10:18   host   48 lần

PHÒNG GDĐT NHA TRANG

TRƯỜNG THCS TRƯNG VƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số:       /KH-TV

V        Vạn Thạnh,  ngày      tháng     năm 2018

 

 

KẾ HOẠCH

Về việc hội giảng giáo viên giỏi cấp trường

Năm học 2018-2019

 

 

          Căn cứ thông tư số 21/ 2010/TT-BGDĐT về Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 27/7/2010;

          Căn cứ  kế hoạch số 1248/GDĐT-THCS,ngày 26/9/2018 của Phòng GD&ĐT Nha Trang về việc hướng dẫn thực hiệnhiệm vụ năm học 2018-2019;

          Căn cứ vào kế hoạch số : 72 /KH-TV , ngày 04/ 10 /2018 của Trường THCS Trưng Vương về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 của Trường THCS Trưng Vương;

          Trường THCS Trưng Vương hướng dẫn các tổ chuyên môn về hội thi giáo viên giỏi cấp trường năm học 2018 – 2019 như sau:

          I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

          1. Mục đích :

          - Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt – Học tốt ” trong nhà trường nhằm thực hiện mục tiêu đào tạo và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Tăng cường củng cố chất lượng đội ngũ và xây dựng mạng lưới cán bộ chuyên môn nòng cốt ở các môn học.

          - Tuyển chọn, công nhận và suy tôn giáo viên đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp trường, tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy, tổ chức lớp học, khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện , đồ dùng dạy học.

          - Góp phần phát triển các phong trào thi đua trong trường, khuyến khích, động viên, tạo cơ hội và rèn luyện cho giáo viên tự học và sáng tạo. Qua hội thi, các tổ chuyên môn phát hiện, tuyên dương và nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục của mỗi đơn vị.

          - Hội thi là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục.

          2. Yêu cầu :

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyển chọn và phân công giáo viên có năng lực, kinh nghiệm tham gia hội thi Giáo viên giỏi.

- Các giáo viên được phân công tham gia hội giảng cần nhiệt tình, có trách nhiệm,thực hiện nghiêm túc qui định của nhà trường về hội giảng GVG cấp trường.

          II. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN DỰ THI

          - Giáo viên tham gia dự thi phải đạt chuẩn trình độ đào tạo trở lên, có thời gian trực tiếp giảng dạy liên tục từ 3 năm trở lên.

          - Giáo viên tham gia dự thi phải có một sáng kiến kinh nghiệm góp phần nâng cao chất lượng dạy học, giáo dục học sinh.

          III. CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

          1. Ban Giám Hiệu  thông báo kế hoạch hội giảng, thành lập Ban tổ chức và Ban giám khảo hội thi, phổ biến nội quy thi.

          2. Công tác tổ chức và đánh giá các nội dung thi :

          a.Hình thức thi :

          - Giáo viên nộp cho Ban Tổ chức sáng kiến kinh nghiệm. Ban giám khảo chấm theo thang điểm 10 và 2 giám khảo chấm độc lập.

          - Bài thi viết kiểm tra năng lực sư phạm được đánh gía bằng thang điểm 10, bài thi do hai giám khảo chấm độc lập.

          - Thực hành giảng dạy 2 tiết, bài giảng được thông báo và giáo viên có thời gian chuẩn bị trước một tuần.

          b. Đánh giá kết quả: Giáo viên đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp trường phải đạt các yêu cầu sau:

          - Sáng kiến kinh nghiệm đạt từ 6 điểm trở lên.

          - Bài kiểm tra năng lực sư phạm đạt từ 8 điểm trở lên

          - Các bài thi gỉang đạt từ Khá trở lên, trong đó phải có ít nhất 1 bài thi giảng đạt loại giỏi.

          IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

Ngày

Nội dung

Người thực hiện

Ghi chú

06/10/2018-

16/10/2018

Đăng ký tiết tự chọn

Nộp Sáng kiến kinh nghiệm

Giáo viên dự thi

 

20/10/2018

Thi Năng lực sư phạm

Bốc thăm tiết dạy thứ hai

Giáo viên dự thi

Ban Giám Khảo

 

08/10/2018 – 20/10/2018

Dạy tiết tự chọn

Giáo viên dự thi

Ban Giám Khảo

 

22/10/2018 - 05/11/2018

Dạy tiết bắt thăm

Giáo viên dự thi

Ban Giám Khảo

 

06/11/2018- 07/11/2018

Rút kinh nghiệm tiết dạy

Giáo viên dự thi

Ban Giám Khảo

 

22/10/2018

Chấm sáng kiến kinh nghiệm

Ban Giám khảo

 

09/11/2018

Hoàn thành hồ sơ

Giáo viên dự thi

Ban Giám khảo

 

10/11/2018

Tổng kết hội thi

Ban Tổ chức

Ban Giám khảo

Giáo viên  dự thi

 

 

 

Nơi nhận:

-HPCM(C.Ý để thực hiện);

- Lưu: HSCM; VT.(03 bản).

                      HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

                   Trần Phạm Duy Khôi

 

 
Số lượt truy cập : 33704