Công khai cơ sở vật chất

06/05/2019 11:32   host   22 lần

Phòng học Đơn vị tính Mã số Tổng số
Tổng số Kiên cố Bán kiên cố Tạm
A B C 1 2 3 4
Phòng học phòng 140 25 25
Phòng học nhờ, mượn phòng 141
Phòng học bộ môn phòng 142 7 7
Trong đó:
- Tin học phòng 143 1 1
- Ngoại ngữ phòng 144
- Vật lý/Hóa/ Sinh phòng 145 2 2
- Công nghệ phòng 146 2 2
-  Âm nhạc phòng 147 2 2
Phòng phục vụ học tập phòng 148 3 3
Trong đó:
- Phòng GD rèn luyện thể chất/nhà đa năng phòng 149
- Thư viện phòng 150 1 1
- Phòng thiết bị giáo dục phòng 151 1 1
- Phòng hoạt động Đoàn-Đội phòng 152 1 1
- Phòng truyền thống phòng 153
- Phòng hỗ trợ GD khuyết tật học hòa nhập phòng 154
Phòng khác phòng 155
- Phòng Y tế học đường phòng 156 1 1
 
Số lượt truy cập : 33434