PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. NHA TRANG


TRƯỜNG THCS TRƯNG VƯƠNG

Địa chỉ: 12 Lý Quốc Sư - Nha Trang - Khánh Hoà                   Điện thoại: 0258.3822361

  • Home »
  • Tổ Sử - Địa - GDCD - MT


 

Họ và tên: Lê Thị Kim Vinh

Chức danh: Tổ trưởng CM

Email: ltkvinh.c2tvuong.nt@khanhhoa.edu.vn

                        

Họ và tên: Nguyễn Thị Bảo Tâm

Chức danh: Tổ phó CM, 

Email: ntbtam.c2tvuong.nt@khanhhoa.edu.vn

                       

Họ và tên: VŨ VĂN THẮNG

Chức danh: giáo viên

Email: vvthang.c2tvuong.nt@khanhhoa.edu.vn


                       

Họ và tên:  LÝ THỊ HẢI THẮNG

Chức danh: giáo viên

Email: lththang.c2tvuong.nt@khanhhoa.edu.vn


                      

Họ và tên: TRẦN THỊ CẢNH

Chức danh: giáo viên

Email: ttcanh.c2tvuong.nt@khanhhoa.edu.vn


                     

Họ và tên: PHẠM THỊ HOÀI THƠ

Chức danh: giáo viên

Email: pththo.c2tvuong.nt@khanhhoa.edu.vn


                    

Họ và tên: VÕ THỊ KIM LIÊN

Chức danh: giáo viên

Email: vtklien.c2tvuong.nt@khanhhoa.edu.vn


                    

Họ và tên: NGUYỄN NGỌC HƯNG

Chức danh: giáo viên

Email: nnhung.c2tvuong.nt@khanhhoa.edu.vn


                   

Họ và tên: LÊ THỊ MẪN

Chức danh: giáo viên

Email: ltman.c2tvuong.nt@khanhhoa.edu.vn


                  

Họ và tên: TRƯƠNG THỊ LỢI

Chức danh: giáo viên

Email: ttloi.c2tvuong.nt@khanhhoa.edu.vn           



Họ và tên: NGUYỄN THỊ MINH THƯ

Chức danh: giáo viên

Email: ntmthu.c2tvuong.nt@khanhhoa.edu.vn